YUSIF PEYGEMBER FILM AZERBAYCAN DILINDE 43

Opiim Delidagi, opiim doyunca, Goziimden konliime tepim doyunca. Rohm edib,ya da ki,bir piinhan qilib, Ele bir omur ver belenim vecde. Monim azadligim yolumda deyil? Komandir alava edib dedi: No var, bu oziz giiniin yiy- osinin olindodi. Bir eliy- le alnim sixdi. Burdan qobirsandliga doqiqo- lik yol ancaq olar.

Gereksiz yafayib, gereksiz oler, Oziinden razimn fair taleyi. Igim 0 bulagin temiz suyundan, Qelbimde hesreti, belke, eride. Bu moktub hissomizdo ne? So- nra son neco deson elo do olar. Bayramalinin tamma- digi adamlann sasindan qulaq tutulurdu. Nayi qoyub nayi yey- asan. Bakida vagzala qatanda giin gii- norta olmusdu.

Daha no edok, ar- tiq gecdir. Sonra basa diisdiim ki, tek-tenha bu qoyunlarla golde qa- landa bu goban dediyimiz kinder neler fikirlesmirler, ne- leri bilmirler. Burada i – ilkin Yaradamn zahir etdiyi insamn, M – vahidliye ke?

Oglum qiz dostunu otiirmok iigiin evdon onunla bir gixdi. Lakin anasi erinin vosiyyotine he? Suallar, sargular mani dang edir, He? Hele sehralarda k ill ok at gapir, Gozunii a 9 maga bir dalda yer yox.

Atasi sag olanda derslerini ela oxuyardi.

  UITZENDING GEMIST DUNYA EN DESIE DE FILM

▷ #seyyidisaelekber – Instagram hashtag Photos & Videos • PikTag

Diplomu da portfelo salib hor ikisini odun i 9 i- no atdi. Inco, rongsiz dodaqlarinm arasindan 5ixanlan giiclo esjidirdim: Omiirliik dunyama sadiq qonaq ol, Omriim agusunda, qoynunda kccsin. Tamada yaziq eladiyi giinahm qarsismda bil- mirdi ki, neylasin. Belke de, hemin sirr nedirse, 0 sirrin ozu istedadi daim qiciqlandinr, onu yazmaga, yaratmaga heveslen- dirir. Zaman elo axir ki, sarimaq mumkun olmur qaysaqsiz yaralan Bu sobobdon fikrimizi kitabin oxucu yusuf maraq kesb edocek paralellorino yonoldirik.

Sagdirsa, baliq tutdugum sahile niye gelmir? Soziimlo yarifa bilsoydim ogor, Ozumlo barifa bilsoydim ogor, Eh, no vardi ki?

No qodor ki, sagdir camm, Sevocoyom soni, diinya Harden sono dedim tone, Tokrarladim dono-dono. After obtaining a degree in literature at the Istanbul University inJavid worked as a peyhember in Nakhchivan, Ganja and Tiflisand starting from in Baku.

Yerabaxan qadin deyib-damm- masa da, atdigi liar addmidan onlarin da maharda ozlarina yurd-yuva elamayin bark emqina diimdiiklari aydinca goriiniirdii; iki giiniin biri arinin ayagi orda idi, iistalik qadinin ozii da son zamanlar oturub-durub sababsiz-filansiz mahari tarif idi ki, elayirdi. Onsuz da indidan kimsaya aziyyat vermak fik- ri yox idi. Bu hassasliq onun qalbindan siiziilarak qalamindan kegib badii fakta gev- rildiyina gora taqdir olunmaga layiqdir”.

  VIDIMO SE U CITULJI DOMACI FILM ZA GLEDANJE

Hatta yaninda oturanm bi- ri dedi ki, bunlann dilind hamisa “barkgedan” araq olur.

Huseyn Javid

Isti olkelere yayda qar yagir, Balina sahilde koniillri oliir. Gehneliydi, ancaq hale de gelib Qixmayib. Voton ugrunda, Torpaq ugrunda!

Soz tapnuram deyesi, igimde mezar gezir. So- dilindde xeberi vennek istemedim. Amma qixmamsdan 0 qalgiqilarin namarin verirdi. Vaxtinda zamamn nobzini tut son, Vaxtinda zamamn yamnca get son.

G 5 r nayi oziina dard elayir? Nece gixacam borclann altindan!?

Yariagiq gozlerini siizerek davam eledi. Monim azadligim yolumda deyil? From Wikipedia, the free encyclopedia.